Label 'Certified'

In het kader van een vernieuwd Quality Label hebben uitzendkantoren de mogelijkheid om hun Federgon-lidmaatschap te koppelen aan een ‘Certified’-kwaliteitslabel. Om de leden te steunen in hun streven naar kwaliteit wordt met andere woorden in de Commissie Uitzendarbeid de mogelijkheid voorzien een label ‘Interim Certified’ te behalen.

Wat is het Certified Membership?

Om toe te treden tot Federgon zijn er vier voorwaarden van toepassing, met name: het Kwaliteitscharter onderschrijven, de reglementering naleven, de ledenbijdragen betalen en de basisinformatie verstrekken.
Deze 4 voorwaarden zijn verplicht voor alle leden. Het ‘Certified’-kwaliteitslabel daarentegen is een bijkomende kwaliteitscertificering en is facultatief.

Vanaf nu zijn er bijgevolg twee mogelijke vormen van lidmaatschap voor uitzendkantoren: Member en Certified Member.

Certified Member

Het ‘Certified’-kwaliteitslabel steunt op 3 pijlers: gedragscode, opleiding en audit.

Het label berust met andere woorden op:

1. verplichtingen i.v.m. de gedragscode van de Commissie Uitzendarbeid

2. verplichtingen i.v.m. het slagen van de vaste medewerkers die actief zijn in de agentschappen  van de leden voor examens inzake de sociale reglementering 

3. slagen voor een door een extern organisme bij het lid uitgevoerde audit met het oog op  preventie en controle: een eerste audit om het label te behalen en daarna, minstens om de  twee jaar, een periodieke audit om het label te behouden

Enkel indien voldaan wordt aan de hierboven vermelde componenten wordt het Certified Membership toegekend. Het Certified Membership zal worden toegekend voor een wel bepaalde periode.

Hoe herkent u een Certified Member?

Certified Members zullen zich onderscheiden door het Federgon ‘Certified’ logo te gebruiken.