Algemene factuurvoorwaarden
ALGEMENE FACTUURVOORWAARDEN
Deze algemene voorwaarden vormen een geheel met de bepalingen van de Overeenkomst voor dienstprestaties onder de vorm van uitzendarbeid (hierna ‘De overeenkomst’ tussen Vdet en de gebruiker).  Door het geven van een opdracht bevestigt de gebruiker uitdrukkelijk voorafgaand aan deze beopdrachting deze algemene voorwaarden te hebben gelezen, begrepen en aanvaard. Afwijkingen van de bijzondere voorwaarden van de Overeenkomst of van de algemene voorwaarden kunnen alleen schriftelijk overeengekomen worden.
Deze algemene voorwaarden, en in het bijzonder de artikelen 24 en 25, zijn eveneens van toepassing van zodra de gebruiker een aanvraag toevertrouwt aan Vdet, wanneer Vdet kandidaten heeft gereserveerd voor de gebruiker, of wanneer Vdet kandidaten aan de gebruiker heeft voorgesteld.

Verplichtingen van de gebruiker
1. Alle offertes zijn gedurende 30 dagen na offertedatum geldig, tenzij uit de offerte anders blijkt.  De ondertekenaar van een offerte voor de gebruiker verbindt zich solidair met de natuurlijke persoon of rechtspersoon, in wiens naam hij handelt. Indien Vdet de offerte per e-mail toestuurt aan de gebruiker, zal de gebruiker door de voorgestelde uitzendkracht(en) in te schakelen, het geven van een opdracht of de betaling van de hieruit volgende facturen, geacht worden de bepalingen van de offerte evenals de algemene voorwaarden op stilzwijgende wijze te hebben aanvaard, ook bij gebreke van een uitdrukkelijke ondertekening of bevestiging van de offerte of algemene voorwaarden, De gebruiker staat in voor de waarachtigheid en de volledigheid van de inlichtingen die hij verstrekt, zoals zij zijn opgenomen in de offerte/arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid (o.a. de reden voor beroep op uitzendarbeid, het uurrooster, het bevoegd Paritair Comité, de arbeidstijdregeling en de loonvoorwaarden bij de gebruiker), alsook dient de gebruiker alle wijzigingen van deze inlichtingen tijdens de duur van de overeenkomst onverwijld schriftelijk te communiceren aan Vdet. Overeenkomstig de toepasselijke cao’s mag VDET de kandidaten niet op discriminatoire wijze behandelen; bijgevolg is het voor de gebruiker alleen toegelaten om in zijn aanvraag functierelevante criteria te formuleren. De gebruiker is als enige aansprakelijk voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet (tijdig), onvoldoende of foutief doorgeven van deze informatie. Indien Vdet schade lijdt ten gevolge van onjuiste of onvolledige inlichtingen verstrekt door de gebruiker, zal de gebruiker deze schade vergoeden. De gebruiker bevestigt kennis te hebben van de procedures voorzien ingeval van uitzendarbeid en deze na te leven. Indien de mededeling van gegevens (o.a. naam, adres en nummer van het Paritair Comité van de gebruiker en de naam van het uitzendbureau) aan het Sociaal Fonds voor de Uitzendkrachten vereist wordt, staat de gebruiker daarvoor in.
2. De gebruiker die vaststelt dat de uitzendkracht ongeschikt is voor het overeengekomen werk, dient dit binnen de eerste vier prestatie-uren schriftelijk (per fax of per email) aan Vdet te melden. Vdet kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de keuze van de ter beschikking gestelde uitzendkracht.
3. De gebruiker zal geen beroep doen op uitzendkrachten van Vdet in geval van staking of lock-out in zijn onderneming. De gebruiker zal steeds melding maken van eventuele tijdelijke werkloosheid in de onderneming. Het verplicht terugtrekken van uitzendkrachten in geval van staking, lock-out of tijdelijke werkloosheid geeft geen aanleiding tot het betalen van een schadevergoeding aan de gebruiker.
4. De gebruiker mag aan de uitzendkracht geen andere taak opdragen dan die waarvoor de uitzendkracht ter beschikking werd gesteld. De gebruiker mag door de uitzendkracht geen machines, toestellen of voertuigen laten bedienen. De gebruiker zal aan de uitzendkracht geen verantwoordelijkheid inzake gelden of effecten toevertrouwen. De uitzendkracht mag alleen normale werkzaamheden verrichten. Alle werkzaamheden waarvoor een bijzondere reglementering geldt, zoals ongezond, gevaarlijk of ondergronds werk, of werkzaamheden op grote hoogte worden beschouwd als abnormaal in de zin van deze overeenkomst en zijn dus uitgesloten.
5. De gebruiker staat in voor de toepassing van de wet inzake reglementering en bescherming van de arbeid, geldend op de plaats van het werk, gedurende de periode waarin de uitzendkracht bij hem werkt. De gebruiker staat tevens in voor levering en onderhoud van passende arbeidskledij en individuele beschermingskledij.
6. De gebruiker zal aan de uitzendkracht dezelfde materiële voordelen toestaan als hij aan zijn vaste werknemers toestaat, zoals het gebruik van dranken, maaltijden, kantine, vervoer.
7. Conform artikel 10 van de wet van 24/07/1987 komt aan de uitzendkracht eenzelfde verloning toe als diegene die de werknemers van de gebruiker genieten. De gebruiker moet de loongegevens doorgeven aan Vdet, en is als enige aansprakelijk voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet tijdig, onvolledig of foutief doorgeven van deze informatie.
8. De uitzendkracht geniet dezelfde bescherming als de vaste werknemers voor wat betreft arbeidsveiligheid en – hygiëne.
In geval van arbeidsongeschiktheid of arbeidsongeval van de uitzendkracht
9. Bij arbeidsongeval van een uitzendkracht zal de gebruiker alle noodzakelijke, dringende maatregelen treffen. Hij zal Vdet onmiddellijk verwittigen en alle informatie verstrekken, die voor een correcte aangifte van het ongeval vereist is. Verzuim, laattijdigheid, onjuistheid of onvolledigheid van informatie over het ongeval zal de verantwoordelijkheid van de gebruiker rechtstreeks in het gedrang brengen.
10. De gebruiker verbindt er zich toe, in geval van arbeidsongeschiktheid van de uitzendkracht, het uitzendbureau daarvan onmiddellijk telefonisch en per fax op de hoogte testellen.
Vdet zal in geen geval aansprakelijk zijn voor de gevolgen van de afwezigheid en/of laattijdige aanwezigheid van haar uitzendkrachten.
Aansprakelijkheid voor daden van de uitzendkracht
11. De uitzendkracht is een aangestelde van de gebruiker. Bij toepassing van artikel 1384, §3 van het Burgerlijk Wetboek is de gebruiker als enige aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt door de fout van zijn aangestelde. Vdet adviseert de gebruiker, zich tegen schade door toedoen van een uitzendkracht te verzekeren. Vdet beveelt de gebruiker aan een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid te sluiten die alle schade door de uitzendkrachten aan derden veroorzaakt, dekt.
12. De gebruiker zal elke tekortkoming van de uitzendkracht bij of tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst onmiddellijk aan Vdet melden. Vdet kan door de gebruiker niet aansprakelijk gesteld worden voor een tekortkoming van de uitzendkracht bij, tijdens of naar aanleiding van de uitvoering van de overeenkomst, noch voor de gevolgen ervan.
13. Vdet is niet aansprakelijk in geval van verlies, diefstal, verdwijning of beschadiging van zaken (grondstoffen, gereedschap, materiaal, geld, effecten, ...), die door de gebruiker aan de uitzendkracht worden toevertrouwd.
Overmacht
14. De verbintenissen van Vdet of van de gebruiker worden opgeschort in geval van overmacht, indien deze situatie tijdelijk van aard is, zonder dat dit recht geeft op enige schadevergoeding. De volgende omstandigheden gelden als overmacht: staking of lock-out bij Vdet of bij de gebruiker, geweld, ernstige beschadigingen van bedrijfsgebouwen of machines, verlies door Vdet van haar erkenning als uitzendkantoor. De partij die overmacht ondervindt, zal de andere partij hiervan steeds onmiddellijk op de hoogte brengen.
Terugtrekking van de uitzendkracht
15. Vdet heeft het recht de uitzendkracht terug te trekken en de Overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zonder enige voorafgaande opzegging, noch vergoeding, noch rechterlijke machtiging, onder meer in de volgende gevallen: laattijdige betaling door de gebruiker; niet-naleving door de gebruiker van de Overeenkomst of van deze algemene voorwaarden; niet-naleving door de gebruiker van de wet, met inbegrip van de CAO’s die van toepassing zijn, staking of lock-out in de onderneming van de gebruiker. Bij deze ontbindingen wegens wanprestatie is de gebruiker aan Vdet schadevergoeding verschuldigd.  Deze schadevergoeding is gelijk aan hetgeen Vdet had mogen aanrekenen, indien de overeenkomst volledig was uitgevoerd. Vdet behoudt zich het recht voor om een hogere schadevergoeding te eisen op voorwaarde dat zij de omvang van de schade kan bewijzen.
Berekening van de prijs van de geleverde diensten en betaling
16. Minstens wekelijks stelt de gebruiker prestatie-overzichten op en bezorgt hij deze aan Vdet. De handtekening van de gebruiker op de periodieke prestatie-overzichten geldt als erkenning van de juistheid van de gegevens die erop voorkomen. De gebruiker zal de geldigheid van de handtekening van zijn aangestelden of mandatarissen op de prestatie-overzichten niet kunnen betwisten.
17. De geleverde diensten worden aan de gebruiker aangerekend tegen de in de Overeenkomst bepaalde tarieven, toegepast op de gegevens van de periodieke prestatieoverzichten. Bijzondere prestaties of vergoedingen (bijvoorbeeld wegens overuren, ploegwerk, werk op zon -en feestdagen) worden aangerekend door het om die reden verhoogd uurloon te vermenigvuldigen met dezelfde commissie-coëfficiënt als toegepast op het basisloon. Elke verhoging van de kostprijs van de geleverde prestaties, door toedoen van de overheid (bijvoorbeeld aanpassing van de bijdragevoet van de patronale socialezekerheidsbijdragen) zal aan de gebruiker worden doorberekend.
18. Aan de gebruiker wordt steeds ten minste het aantal uren aangerekend, overeenstemmend met de wettelijk of krachtens de wet bepaalde minimumduur van een deeltijdse prestatie, zelfs indien minder uren gepresteerd zijn. De werkonderbrekingen voor rust, maaltijden en om andere redenen, alsook de niet gewerkte uren die de gebruiker normaal aan zijn vaste werknemers worden betaald (bijvoorbeeld “brugdagen”) zijn te beschouwen als werkuren en worden als zodanig aan de gebruiker aangerekend.
19. In geval van arbeidsongeschiktheid van de uitzendkracht, zal de gebruiker alle kosten die daarmee verband houden (zoals gewaarborgd loon en patronale sociale zekerheidsbijdragen) te zijnen laste nemen evenals de daarop verschuldigde commissie ten gunste van Vdet, tegen het overeengekomen tarief. De vergoedingen voor kort verzuim en voor feestdagen, verschuldigd aan de uitzendkracht die aan de gebruiker ter beschikking werd gesteld, worden eveneens aangerekend aan de gebruiker.
20. Vdet rekent aan de gebruiker voor elke overeengekomen opdracht meteen de volledige bijdrage voor het vakantiegeld aan, met inbegrip van bijdragen die pas op een later tijdstip opeisbaar zullen zijn.
21. Om geldig te zijn dienen klachten van de gebruiker aan Vdet toe te komen door een aangetekende brief binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van de factuur, en dit op straffe van verval.  Opvragingen van details in verband met de gefactureerde bedragen dienen schriftelijk binnen de termijn van 14 kalenderdagen na de factuurdatum te gebeuren.  De kosten die hieruit voortspruiten vallen geheel ten laste van de gebruiker.  Een mogelijke klacht van een gebruiker zal geen aanleiding kunnen geven voor enig betalingsuitstel.
22. De facturen van Vdet zijn betaalbaar bij ontvangst. Bij gebreke van betaling bij ontvangst van de factuur zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 10,5% per jaar verschuldigd zijn. Elke begonnen maand wordt hierbij als een volledige maand beschouwd. Bovendien zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 15% van het factuurbedrag, met een minimum van € 125,- per laattijdig of niet-betaalde factuur. Gedeeltelijke betalingen zullen eerst worden aangewend ter dekking van kosten, interesten en schadevergoedingen om daarna in mindering te worden gebracht van de hoofdsaldi.  Bij laattijdige betaling van één factuur worden alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de gebruiker van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar en komen toegekende betalingsmodaliteiten van rechtswege te vervallen. Indien de gebruiker niet betaalt, wordt de zaakvoerder van de gefactureerde vennootschap/ gebruiker hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor de nog openstaande facturen en mogen deze worden geïnd door de ondertekening van onderhavige algemene voorwaarden (= persoonlijke borgstelling). De uitzendkracht is in geen geval gemachtigd, de facturen van Vdet te innen.
23. De gebruiker kan van Vdet geen terugbetaling eisen van kostenvergoedingen (bv. voor privégebruik van telefoon, genuttigde maaltijden, aankopen van goederen, ...) noch van andere betalingen of voorschotten, die hij aan de uitzendkracht heeft betaald, in speciën of in natura. Evenmin kan de gebruiker een door hem betaalde schadevergoeding terugvorderen van Vdet.
 Voortijdige beëindiging van de overeenkomst, vaste indienstname en afwerving van de door Vdet geselecteerde kandidaat
24. Indien de gebruiker de Overeenkomst eenzijdig beëindigt vóór het verstrijken van de overeengekomen termijn, is hij aan Vdet schadevergoeding verschuldigd. Deze schadevergoeding is gelijk aan hetgeen Vdet had mogen aanrekenen, indien de overeenkomst volledig was uitgevoerd. Vdet behoudt zich het recht voor, de schade te bewijzen en de vergoeding te vorderen.
Indien de gebruiker en/of een aan de gebruiker gelieerde onderneming de intentie heeft de uitzendmedewerker voortijdig in vaste dienst te nemen, dit wil zeggen voor het verstrijken van 120 dagen full time tewerkstelling zal hij voorafgaandelijk het vast contract bij de gebruiker of één van zijn gelieerde vennootschappen verplicht zijn de uitzendmedewerker 120 rsz dagen in dienst te nemen bij Vdet, zo niet wordt er pro rata een factuur gestuurd voor de resterende dagen.
25.Ingeval van voortijdige afwerving van een uitzendkracht door de gebruiker en/of een aan de gebruiker gelieerde onderneming, geselecteerd en voorgesteld door Vdet, dient de gebruiker een schadevergoeding aan Vdet te betalen gelijk aan €5.000,00 excl. BTW, indien de afwerving gebeurt binnen de twaalf maanden te rekenen vanaf de selectie en voorstelling door Vdet van de uitzendkracht aan de gebruiker.
Deze schadevergoeding zal verschuldigd zijn bij elke soort arbeidsverhouding die de gebruiker en/of een aan de gebruiker gelieerde onderneming met een uitzendkracht aangaat, zowel bij het rechtstreeks afsluiten van een arbeidsovereenkomst, een zelfstandige samenwerking, of een samenwerking middels tussenkomst van een derde ( al dan niet via een ander uitzendkantoor). De schadevergoeding is eveneens verschuldigd wanneer er een arbeidsverhouding wordt aangegaan met een aan de gebruiker gelieerde onderneming.
Instroom
26.  Indien de gebruiker beroep doet op uitzendarbeid onder het motief instroom, dient de gebruiker Vdet schriftelijk mee te delen of een eerste, tweede of derde tewerkstellingspoging ondernomen werd om de bepaalde werkpost in te vullen aan de hand van het motief instroom.
De uitzendkracht die voorafgaand aan de tewerkstelling onder het motief instroom een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur heeft beëindigd om via uitzendarbeid opnieuw in te stromen kan recht hebben op een tewerkstellingsgarantie van 1 maand.
Indien de samenwerking voor het einde van de voorziene tewerkstellingsgarantie stopgezet wordt of niet verlengd wordt door het toedoen van de gebruiker, gaan partijen akkoord dat de gebruiker aan Vdet een vergoeding moet betalen die gelijk is aan het bedrag van het loon, in de ruime zin, dat verschuldigd zou zijn tot het einde van de termijn van de tewerkstellingsgarantie. Daarnaast is de gebruiker een daaraan verbonden administratieve kost verschuldigd aan Vdet.
Indien de gebruiker een uitzendkracht tewerkstelt boven het toegelaten maximum of foutieve informatie doorgeeft, waardoor het aantal toegelaten pogingen wordt overschreden, zal de uitzendkracht verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur met de gebruiker.
Belgisch recht
27. Op de verhouding tussen Vdet en de gebruiker is alleen het Belgisch recht van toepassing. Alleen de rechters van het gerechtelijk arrondissement van de bedrijfszetel van  Vdet zijn bevoegd voor de geschillen.